ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον οικολογικό τουρισμό και τον τουρισμό στην φύση, οδηγεί στην ανάπτυξη του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον σε όλον τον κόσμο, ειδικά όπου είναι πιο ιδιαίτερο και πιο ευάλωτο, ταυτόχρονα και περισσότερο ελκυστικό για τους τουρίστες. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού αποτελεί μία πρόκληση τόσο για τις χώρες και τις περιοχές με προστατευόμενα φυσικά χαρακτηριστικά, ειδικά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. η γαλλική Guiana), όσο και για τις ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, όπως η Ελλάδα, οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν το εναπομείναν φυσικό περιβάλλον μέσω περισσότερο ελεγχόμενων προσεγγίσεων της τουριστικής ανάπτυξης.

Εδώ και πολλά χρόνια, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων στην κατεύθυνση ενός φιλικού προς το περιβάλλον, και με αυτάρκεια πόρων, τουρισμού. Για την φιλοξενία των τουριστών, αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων στο τοπίο, την ενεργειακή αυτονομία, την προώθηση της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, την προώθηση των βιώσιμων καταναλώσεων, την μείωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη τοπικών μέσων ανακύκλωσης, και αυτά, ταυτόχρονα με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των τουριστών για όλες αυτές τις καλές πρακτικές.

Η διάδοση της γνώσης μέσα από παραδοσιακές, δια ζώσης πρωτοβουλίες για στελέχη τουριστικών εγκαταστάσεων, είναι δύσκολη εξαιτίας των αποστάσεων, των μετακινήσεων και του εποχικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. Από την άλλη, η πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών βοηθά την επικοινωνία και καθιστά εφικτή την ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών e-learning, βασιζόμενων κυρίως σε διαδικτυακές εφαρμογές αυτομόρφωσης, με την υποστήριξη επιμορφωτών όταν είναι απαραίτητο.

 

Επιπρόσθετα, οι τουρίστες που επισκέπτονται το φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να έχουν λάβει υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης και πληροφόρησης. Αυτό θα βοηθούσε την ενίσχυση των οικολογικών δράσεων και θα ενθάρρυνε τις προσωπικές και συλλογικές συμπεριφορές που είναι συμβατές με την ευαλωτότητα και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο επισκέπτονται. Αυτή η κατάρτιση μπορεί να γίνεται στον χώρο της φιλοξενίας, αλλά και από τους ίδιους τους τουρίστες κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του ταξιδιού τους, με την χρήση κατάλληλων εργαλείων αυτομόρφωσης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ECO Hosting.net είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που έγινε από φορείς του τομέα επιμόρφωσης και υποστήριξης τουριστικών επιχειρήσεων μαζί με τοπικά δίκτυα επαγγελματιών στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας σε περιοχές με ευάλωτο φυσικό περιβάλλον. Αυτοί οι φορείς επιδιώκουν να προτείνουν μία κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση στις δυσκολίες που παρουσιάζει η κατάρτιση και η υποστήριξη των παρόχων τουριστικής φιλοξενίας και των πελατών τους, σε περιοχές με ευάλωτο φυσικό περιβάλλον. Η απάντηση αυτή βασίζεται στην συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειριών και καταστάσεων από διάφορες περιφέρειες: από τα πολύ απομονωμένα δάση της Guyana, από τα ελληνικά νησιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως έλλειψη υδάτινων πόρων και αυξημένο τουρισμό, από ορεινές περιοχές στην Ιταλία, κλπ.

Το έργο ECO Hosting.net βασίζεται στην ταυτόχρονη εφαρμογή εργαλείων αυτοδιάγνωσης και αυτομόρφωσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την τουριστική φιλοξενία (διαδικτυακά ή αυτόνομα). Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων επιτρέπει την διάδοση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των καλύτερων διαθέσιμων προσεγγίσεων σε θέματα ανάπτυξης και οικολογικής διαχείρισης της τουριστικής φιλοξενίας. Το έργο ECO Hosting.net είναι συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+ και ταυτοποιείται με τον κωδικό αριθμό: 2020-1-FR01-KA204-080534

Ανακαλύψτε το έργο

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διευθυντές τουριστικών εγκαταστάσεων μέσα σε φυσικό περιβάλλον και το προσωπικό τους. Οι τουρίστες που διαμένουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις.